އީ-މެއިލް: marketing@sejoy.com އެވެ
Please Choose Your Language
20 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މެޑިކަލް ޑިވައިސްތަކަށް ޚާއްސަ ލީޑިން މެނުފެކްޗަރެއް
20 އަހަރު ދުވަހުގެ ފޯކަސް ކޮލިޓީ މެޑިކަލް ޑިވައިސްތަކަށް
20 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މެޑިކަލް ޑިވައިސްތަކަށް ޚާއްސަ ލީޑިން މެނުފެކްޗަރެއް
0 +
+
ފަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތައް
0 +
+
އާރް އެންޑް ޑީ އިންޖިނިއަރުންނެވެ
0 +
+
ޕޭޓެންޓްސް
0 +
+㎡
އޮޕަރޭޝަނަލް ބިލްޓް އަޕް އޭރިއާ

ޖޮއިޓެކް: 20 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު މެޑިކަލް ޑިވައިސްތަކަށް ފޯކަސް ކުރުން

●20 އަހަރުގެ އޯއީއެމް & އޯޑީއެމް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އުފެއްދުންތެރިޔާ
●މެނުފެކްޗަރިންގ އަށް 30+ ޕްރޮޑަކްޝަން ލައިން
●50 އަށް ވުރެ ގިނަ ޕޭޓެންޓުން ތާއީދުކޮށްގެން ކޮންސްޓަންޓް އިނޮވޭޝަން
●ހުރިހާ އުފެއްދުންތަކަކީ ISO13485 ގެ ދަށުން ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި ޑިޒައިންކޮށް އުފައްދާފައިވާ އަދި ސީއީ އެމްޑީއާރު އިން ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ އަދި ޔޫއެސް އެފްޑީއޭގެ ހުއްދަ ފާސްކޮށްފައިވާ އުފެއްދުންތަކެކެވެ
●ޗައިނާގައި 30000 އަކަމީޓަރުގެ މެނުފެކްޓަރީ
●ކެމްބޯޑިއާގައި 30000 އަކަމީޓަރުގެ މެނުފެކްޓަރީ
●2023 ވަނަ އަހަރު ހުޅުވި 200000 އަކަމީޓަރުގެ މެނުފެކްޓަރީ
●ފޯޗުއަން 500 އާއި އެކު ފުލް ކަސްޓަމައިޒޭޝަން އާއި އެއްބާރުލުން ދިނުމަކީ ޓީޔޫވީ އިން ޔަގީންކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ
 

ބިއޯންޑް މެނުފެކްޗަރިންގ: 

ޕްރީ ސޭލްސް، އިން-ސޭލް، އަދި ޕޯސްޓް ސޭލް ސާވިސަސްގައި ލީޑިންގ ދަ ވޭ

ވިއްކުމުގެ ކުރިން

ޕްރޮފެޝަނަލް ސޭލްސް ޓީމްސް
އޯއީއެމް / އޯޑީއެމް ސާވިސަސް
ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސަޕޯޓް

ޑޫރިންގ-ސޭލް

ރޮބަސްޓް ޕްރޮޑަކްޝަން ކެޕޭސިޓީ
އިންސްޕެކްޝަން ސަޕޯޓް
އޮންލައިން އޯޑަރ ސަޕޯޓް

އަފްޓާ ސޭލް

24 ގަޑިއިރު ޖަވާބު ދިނުން ސޭލްއަށްފަހު ޚިދުމަތްތައް
ދިގުމުއްދަތުގެ ވޮރެންޓީ
ސޭލްސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

ދިރާގު ޝޯރޫމް

ބޭނުންނަމަ learn more about our manufacturing capabilities , މަންޒަރުގައިވާ އަވަޓަރަށް ކްލިކް ކުރެވޭނެ، ނުވަތަ އަޅުގަނޑުގެ ދައުވަތު ގަބޫލުކުރެވޭނެ!

ޕްރޮފެޝަނަލް ފެއާތަކުގައި ބައްދަލުވުން

ފީޗާ މެޑިކަލް ޑިވައިސް ކެޓަގަރީސް

  • ބްލަޑް ޕްރެޝަރ މޮނިޓަރ
  • ޑިޖިޓަލް ތަމަމީޓަރެވެ
  • އިންފްރާރެޑް ތަމަމީޓަރެވެ
  • ނެބިއުލައިޒާ އެވެ
  • އުރަމަތީ ޕަމްޕް
  • ޕަލްސް އޮކްސިމީޓަރ އެވެ
ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް ގުޅާލާށެވެ
 ނަންބަރު 365، ވޫޒޯ ރޯޑް، ޒެޖިއަންގް ޕްރޮވިންސް، ހެންގްޒޯ، 311100،ޗައިނާ

 ނަންބަރު 502، ޝުންޑާ މަގު.ޒެޖިއަންގް ޕްރޮވިންސް، ހެންގްޒޯ، 311100 ޗައިނާ
 

ކުއިކް ލިންކްސް

ޕްރޮޑަކްޓްސް

ވަޓްސްއެޕް ޔޫ.އެސް

ޔޫރަޕް މާކެޓް: މައިކް ޓާއޯ 
+86-15058100500 އެވެ
އޭޝިއާ އެންޑް އެފްރިކާ މާކެޓް: އެރިކް ޔޫ 
+86-15958158875
އުތުރު އެމެރިކާގެ މާކެޓް: ރެބެކާ ޕޫ 
+86-15968179947
ދެކުނު އެމެރިކާ އަދި އޮސްޓްރޭލިއާ މާކެޓް: ފްރެޑީ ފޭން 
+86-18758131106 އެވެ
 
ކޮޕީރައިޓް © 2023 ޖޮއިޓެކް ހެލްތްކެއާ.ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.   ސައިޓްމެޕް  |ޓެކްނޮލޮޖީ ބައި... ލީޑޮންގް ޑޮޓް ކޮމް އެވެ