meeshaalee yaalaa oomishaa adda duree
Mana » Oomishaalee » Hordoffii Dhiibbaa Dhiigaa » Dhiibbaa Dhiigaa Harkaa Hordofaa » Kunuunsa Fayyaa Mana Fayyadamaa Dijiitaala Harka Tensiometer MDR CE Manufacturer

fe’aa jira

Share gochuun:
facebook qooduuf button
twitter irratti qooduuf button
sarara qooduun button
wechat qooduun button
linkedin qooduun button
pinterest qooduuf button
whatsapp qooduuf button
button qooduun kana qoodaa

Kunuunsa Fayyaa Mana Fayyadamaa Dijiitaala Harka Tensiometer MDR CE Manufacturer

Ragaaleen: 1.1.
Kuufama:
Argamuu:
 • DBP-8197 irratti kan argamu

 • Joytech / OEM jedhamuun beekama


AMALOOTA OMISHAA

 1. Qaala'iinsa jireenyaa irratti safartuu

 2. Agarsiiftuu harka raafamuu

 3. Agarsiisaa ejjennoo

 4. Dha'annaa onnee sirnaan adda baasuu

 5. Giddugaleessaan bu'aa 3 dhumaa

 6. Agarsiiftuu balaa dhiibbaa dhiigaa

 7. 2*Yaadannoo 150 guyyaa fi sa'aatii waliin

 8. Humna ofumaan cufuu

 9. Biltuutii filannoodha 

 10. Haasa'uun filannoodha

 11. Ifa duubaa filannoodha

 12. Qabduu : 48pcs/kaartoonii


WARSHAAPROFAYILII


warshaa1

简介 jedhamuun beekama

证书 jechuun kan beekamu

设备 jedhamuun beekama

展会 jechuun ni danda'ama


FAQ

G: C an Warshaa keessan daawwadha ?

Y: Eeyyee, maamila hunda ho'aan simannaa .Warshaan keenya Hangzhou, Zhejiang Province, China, Shanghai irraa baaburaan gara sa'aatii 1 fagaatee argama. 

G: Akkamittan saamuda tokko tokko argachuu danda’a?

Y: Maaloo bilisaan nu qunnamaa karaa e-mail ykn Alibaba saamuda kamiifuu, BTW ,nuti baasii fe'umsaa kaffaluu qabna .

G: Asxaan koo paakeejii keessatti akka maxxanfamu gochuu nan danda’aa?

Y: Eeyyee ,halluu dabalatee customization ni deeggarra , maxxansaa asxaa ,dizaayinii paakeejii .kutaa dizaayinii mataa keenyaa qabna .

G: Tajaajilli gurgurtaa boodaa keessan maali?

Y: Akka idileetti, Akka tajaajila gurgurtaa boodaatti wabii waggaa lamaa ni kennina.

G: MOQ keessan maali?

Y: Maaloo tajaajila maamilaa qunnamaa, oomishoonni adda addaa MOQ adda addaa kan qabaniifi gatiin baay'inaan kan mari'atamudha.



AMALOOTA OMISHAA

 1. Qaala'iinsa jireenyaa irratti safartuu

 2. Agarsiiftuu harka raafamuu

 3. Agarsiisaa ejjennoo

 4. Dha'annaa onnee sirnaan adda baasuu

 5. Giddugaleessaan bu'aa 3 dhumaa

 6. Agarsiiftuu balaa dhiibbaa dhiigaa

 7. 2*Yaadannoo 150 guyyaa fi sa'aatii waliin

 8. Humna ofumaan cufuu

 9. Biltuutii filannoodha 

 10. Haasa'uun filannoodha

 11. Ifa duubaa filannoodha

 12. Qabduu : 48pcs/kaartoonii


WARSHAAPROFAYILII


warshaa1

简介 jedhamuun beekama

证书 jechuun kan beekamu

设备 jedhamuun beekama

展会 jechuun ni danda'ama


FAQ

G: C an Warshaa keessan daawwadha ?

Y: Eeyyee, maamila hunda ho'aan simannaa .Warshaan keenya Hangzhou, Zhejiang Province, China, Shanghai irraa baaburaan gara sa'aatii 1 fagaatee argama. 

G: Akkamittan saamuda tokko tokko argachuu danda’a?

Y: Maaloo bilisaan nu qunnamaa karaa e-mail ykn Alibaba saamuda kamiifuu, BTW ,nuti baasii fe'umsaa kaffaluu qabna .

G: Asxaan koo paakeejii keessatti akka maxxanfamu gochuu nan danda’aa?

Y: Eeyyee ,halluu dabalatee customization ni deeggarra , maxxansaa asxaa ,dizaayinii paakeejii .kutaa dizaayinii mataa keenyaa qabna .

G: Tajaajilli gurgurtaa boodaa keessan maali?

Y: Akka idileetti, Akka tajaajila gurgurtaa boodaatti wabii waggaa lamaa ni kennina.

G: MOQ keessan maali?

Y: Maaloo tajaajila maamilaa qunnamaa, oomishoonni adda addaa MOQ adda addaa kan qabaniifi gatiin baay'inaan kan mari'atamudha.


Kan duraa: 
Kan itti aanu: 
Jireenya fayya qabeessa ta'eef nu qunnamaa

Oomishaalee Walqabatan

Paampii harmaa elektirooniksii LD-2010 haadha halkan ibsaa LED'n harma hoosisuuf kan qophaa'edha.Dizaayinii marsaa 2, kaka'umsaa fi ibsaaf salphaa.Paampiin harmaa tokko yeroo tokkotti harma hoosisuu fi xuuxuuf gargaara.
0
0
XM-114 fingertip pulse oximeter agarsiisa LED qaba.Oksijiinii dha’annaa oksijiinii dhiiga keessatti dhibbeentaa (%) himoogilobiinii oksijiiniin guutame murteessuuf ifa firikuweensii lama (diimaa fi infrared) fayyadama.
0
0
 • NB-1104 compressor nebulizer kan motora tasgabbaa'aa fi qulqullina olaanaa qabuu fi meeshaalee nageenya qaban kan mask fi nozzles qaba.
 • Ijoollee irratti raawwatiinsa qaba.
 • Tajaajila OEM waliin kallattiin warshaa.
0
0
DMT-455 pacifier type thermometer yeroo daa’imni dhukkubsatu mana keessatti fayyadamuuf qabatamaa waan ta’eef safartuu ho’a afaanii ni dide ykn ho’a harka jalaa ni safara.
Lakk.moodeela: DMT-455
Daangaa safartuu: 32.0 °C hanga 42.9 °C
Sirrummaa safartuu: ± 0.1 °C 35.5 °C fi 42.0 °C gidduutti
Baatirii: Baatirii 1.5 V, guddina LR41, SR41 ykn UCC 392
Agarsiisa: agarsiisa LCD, guddina 16.2×7.0mm dha
0
0

Bilbiloota Walqabatan

qabiyyeen duwwaa dha!

 LAKK.365, Daandii Wuzhou, Bulchiinsa Zhejiang, Hangzhou, 311100,Chaayinaa

 Lakk.502, Daandii Shunda.Bulchiinsa Zhejiang, Hangzhou, 311100 Chaayinaa
 

LINKS SAFFISAA

OMISHOOTA

WHATSAPP NUUF

Gabaa Awurooppaa: Maayik Taa'oo 
+86-15058100500 jechuun ni danda'ama
Gabaa Eeshiyaa fi Afrikaa: Eric Yu 
+86-15958158875
Gabaa Ameerikaa Kaabaa: Rebecca Pu 
+86-15968179947
Gabaa Ameerikaa Kibbaa fi Awustiraaliyaa: Freddy Fan 
+86-18758131106 jechuun ni danda'ama
 
Mirga garagalchuu © 2023 Joytech Healthcare.Mirgi Qopheessaa Seeraan Kan Eegame.   Kaartaa Saayitii  |Teeknooloojii by leadong.com irratti argamu