Please Choose Your Language
oomishaa adda duree waggoota 20 oliif meeshaalee yaalaa irratti adda ta’e
WAAGGAA 20 MEESHALEE YAALAA QULQULLUUN IRRATTI XIYYEEFFANNAA
oomishaa adda duree waggoota 20 oliif meeshaalee yaalaa irratti adda ta’e
0 +
+
Hojjettoota
0 +
+
Injinaroota R&D
0 +
+
Paatentii
0 +
+㎡
Naannoo Ijaaramee Hojiirra Oolmaa

Joytech: Waggoota 20 Oliif Meeshaalee Yaalaa Irratti Xiyyeeffannoo Kennuu

●Oomishtoota muuxannoo OEM & ODM Waggaa 20 qabu
●sarara oomishaa 30+ oomishaaf
●Kalaqa yeroo hunda paatentii 50 ol ta'een deeggaramee
●Oomishaaleen hundinuu ISO13485 jalatti dhaabbaticha keessatti dizaayinii fi oomishamanii fi CE MDRn mirkanaa'anii fi hayyama US FDA darbaniiru
●Chaayinaa keessatti warshaa sq.m 30000
●Kaamboodiyaa keessatti warshaa sq.m 30000
●Warshaa sq.m 200000 bara 2023 baname
●Full customization fi tumsi Fortune 500 waliin taasifamuu TUVn mirkanaa'a
 

Omishaa bira darbee: 

Tajaajila Gurgurtaa Duraa, Gurgurtaa Keessaa, fi Gurgurtaa Boodaatiin Karaa Dursaa

Gurgurtaa Duraa

Garee Gurgurtaa Ogeessotaa
Tajaajila OEM / ODM
Deeggarsa Galmee

Yeroo-Gurgurtaa

Deeggarsa Inspeekshinii Dandeettii
Omishaa Cimaa
Deeggarsa Ajaja Toora Interneetii

Gurgurtaa Booda

Deebii Sa'aatii 24 Tajaajila Gurgurtaa Boodaa Wabii
Yeroo Dheeraa
Gurgurtaa Biyya Alaa Daawwannaa

Mana Agarsiisa Dijiitaalaa

Yoo feetan waa'ee dandeettii omisha keenyaa caalaatti baradhu , avatar scene keessa jiru cuqaasuu dandeessu, ykn waamicha koo fudhachuu dandeessu!

Walgahii Agarsiisa Ogeessotaa irratti

Ramaddiiwwan Meeshaalee Yaalaa Mul'atan

  • Hordoffii Dhiibbaa Dhiigaa
  • Ho'a Safartuu Dijiitaalaa
  • Ho'a Safartuu Infrared
  • Nebulizer jedhamuun beekama
  • Paampii Harmaa
  • Oksijiinii Dhangala’aa (Pulse Oximeter).
Jireenya fayya qabeessa ta'eef nu qunnamaa
 LAKK.365, Daandii Wuzhou, Bulchiinsa Zhejiang, Hangzhou, 311100,Chaayinaa

 Lakk.502, Daandii Shunda.Bulchiinsa Zhejiang, Hangzhou, 311100 Chaayinaa
 

LINKS SAFFISAA

OMISHOOTA

WHATSAPP NUUF

Gabaa Awurooppaa: Maayik Taa'oo 
+86-15058100500 jechuun ni danda'ama
Gabaa Eeshiyaa fi Afrikaa: Eric Yu 
+86-15958158875
Gabaa Ameerikaa Kaabaa: Rebecca Pu 
+86-15968179947
Gabaa Ameerikaa Kibbaa fi Awustiraaliyaa: Freddy Fan 
+86-18758131106 jechuun ni danda'ama
 
Mirga garagalchuu © 2023 Joytech Healthcare.Mirgi Qopheessaa Seeraan Kan Eegame.   Kaartaa Saayitii  |Teeknooloojii by leadong.com irratti argamu