Please Choose Your Language
öňdebaryjy öndüriji lukmançylyk enjamlary
Öý » Habarlar » Gündelik habarlar we sagdyn maslahatlar » Joytech-de Halkara aýallar gününi bellemek: DIY bilezik işi

“Joytech” -de halkara aýallar gününi bellemek: DIY bilezik işjeňligi

Görülenler: 0     Awtor: Saýt redaktory Çap ediş wagty: 2024-03-08 Gelip çykyşy: Saýt

Sorag

facebook paýlaşmak düwmesi
twitter paýlaşmak düwmesi
setir paýlaşmak düwmesi
wechat paýlaşmak düwmesi
baglanyşyk paýlaşma düwmesi
iň gysga paýlaşma düwmesi
whatsapp paýlaşmak düwmesi
paýlaşma düwmesi

Bu gün her ýyl Halkara aýallar gününiň bellenilmegi bellenýär we howa has gowy garşylanyp bilmedi.“Joytech” -de dünýädäki zenanlaryň gazananlaryny we goşantlaryny hatyralamak üçin ýygnananymyzda, baýramçylyk ruhy aç-açan bolýar.Bu aýratyn güni bellemek üçin Joýtech ýürek ýakymly DIY işjeňligini - bilezik ýasamagy gurady.Kompaniýamyzyň täze we köne bölümlerinden bolan aýallar bu çylşyrymly DIY işine höwes bilen çümýärler.Her bir bilezik özboluşly parlaklygy bilen şöhle saçýarka, atmosfera döredijilik we kameradan doly.

Joytech aýallar güni

Bu baýramçylyk dabarasynyň arasynda geliň, durmuşymyzdaky zähmetsöýer enelere, aýallara, gyzlara we aýallara minnetdarlygymyzy we minnetdarlygymyzy bildirýäris.Minnetdarlyk nyşanlaryny alyşanymyzda, geliň, jemgyýetimizdäki agzybirligiň we goldawyň ähmiýeti barada hem pikir edeliň.“Joýtech” -de öz içine alyjylyk we ideg medeniýetini terbiýelemek baradaky borjumyz şu günki baýramçylykdan has giňdir.Her gün, her kimiň gadyryny bilýän we gülläp ösmek üçin güýçli duýulýan gurşawy döretmäge çalyşýarys.Halkara Aýal-gyzlar gününi bellänimizde, geliň jyns deňligini öňe sürmek we hemmeler üçin mümkinçilikler döretmek baradaky yhlasymyzy tassyklalyň.Aýal-gyzlar güni bagtly


Her gün bize ylham berýän ajaýyp aýallara şatlyk.Joytech-de hemmämizden Halkara aýal-gyzlar güni gutly bolsun!
Sagdyn durmuş üçin biziň bilen habarlaşyň

Degişli habarlar

mazmun boş!

Degişli önümler

mazmun boş!

65365  , Wuzhou ýoly, Zhejiang welaýaty, Hangzhou, 311100 , Hytaý

502502  , Şunda ýoly.Zhejiang welaýaty, Hangzhou, 311100 Hytaý
 

SORAGLAR

ÖNÜMLER

BIZI WHATSAPP

Marketewropa bazary: Maýk Tao 
+86 - 15058100500
Aziýa we Afrika bazary: Erik Yu 
+86 - 15958158875
Demirgazyk Amerika bazary: Rebekka Pu 
+86 - 15968179947
Günorta Amerika we Awstraliýa bazary: Freddi Fan 
+86 - 18758131106
 
Awtorlyk hukugy © 2023 Joytech Saglygy goraýyş.Allhli hukuklar goralandyr.   Sahypa kartasy  |Tehnologiýa leadong.com