Please Choose Your Language
öňdebaryjy öndüriji lukmançylyk enjamlary
Öý » Önümler » Gan basyşynyň gözegçisi » Tüweleýsiz BP Monitory

Joytech saglygy goraýyş bloglary

 • 2024-05-21

  “Joytech” saglygy goraýyş Maýamide geçirilen 2024 FIME sergisinde iň soňky önümleri görkezýär
  Geljek aý Maýamide geçiriljek FIME sergisine tüýs ýürekden çakylygymyzy iberýäris.Her ýyl gatnaşyjy hökmünde “Joytech” saglygy goraýyş, lukmançylyk kategoriýalarynyň iň soňky gazananlary bilen gatnaşyjylary özüne çekmäge taýyn.Biziň başymyzda
 • 2024-05-17

  Bütindünýä gipertoniýa güni: Gipertoniýanyň öňüni almak üçin hünärmenler
  Iň ýaýran hroniki keselleriň biri bolan gipertoniýa giňden tanalýar, ýöne henizem köpler tarapyndan düşünilmeýär.Häzirki maglumatlar Hytaýda 200 milliondan gowrak ulularyň ýokary gan basyşyndan ejir çekýändigini görkezýär.Itsaýrandygyna garamazdan, onuň öňüni almak we bejermek baradaky ýalňyş düşünjeler dowam edýär. 17-nji maý Wor
 • 2024-05-15

  IDD güni-iň möhüm özara baglanyşyk: Tiroid funksiýasy, ýürek-damar saglygy we gipertoniýa
  Odod ýetmezçiliginiň bozulmagy (IDD) näme?Odod ýetmezçiliginiň bozulmagy (IDD), uzak wagtyň dowamynda ýodyň ýeterlik bolmazlygy sebäpli ýüze çykýan birnäçe saglyk meselelerine degişlidir.Odod tiroid gormonynyň öndürilmegi üçin möhüm elementdir we bedeninde ýod ýetmezçiligi ýeterlik tiroid öndürip bilmez
 • 2024-05-11

  Semizlige düşünmek: Global saglyk aladasyna ýüzlenmek
  11-nji maý, semremegiň çylşyrymlylygyny bilelikde çözýänimizde, dünýä derejesinde semizligiň öňüni almak güni, dünýä saglygy üçin möhüm pursat.Bu gün semizlige sebäp bolýan faktorlary, saglyga zyýanly täsirleri, hususan-da düşünmegiň gyssagly zerurlygyny ýada salýar.
 • 2024-04-29

  Maý güni dynç alyşa barýan ýolda gan basyşyny dolandyrmak
  Maý güni dynç alyşyna tarap gitmek: Goolda gan basyşyny dolandyrmak Maý güni dynç alyşynyň golaýlamagy bilen köpümiz ýarym ýyl töweregi işden soň ilkinji uzaldylan dynç alyşymyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Bu wagt dynç almak bilen adamlar syýahat etmek ýa-da dogduk mekanyna gaýdyp gelmek ýaly dürli işler bilen meşgullanýarlar
 • 2024-04-03

  Gonkong elektronika ýarmarkasynda innowasiýa saglygy goraýyş çözgütlerimizi öwrenmäge çakylyk
  2024-nji ýylyň aprelinde geçiriljek Bahar Gonkong elektronika ýarmarkasyna sergä gatnaşjakdygymyzy mälim etmekden hoşal. Öý elektroniki lukmançylyk enjamlaryny öňdebaryjy öndüriji hökmünde bu abraýly çärä gatnaşmagyňyzy tüýs ýürekden çagyrýarys.Biziň kabinamyzda h
 • 2024-03-08

  Joytech-de Halkara aýallar gününi bellemek: DIY bilezik işjeňligi
  Bu gün her ýyl Halkara aýallar gününiň bellenilmegi bellenýär we howa has gowy garşylanyp bilmedi.“Joytech” -de dünýädäki zenanlaryň gazananlaryny we goşantlaryny hatyralamak üçin ýygnananymyzda, baýramçylyk ruhy aç-açan bolýar.Bu aýratyn güni hormatlamak üçin Joýtech ýürek tolkuny gurady
 • 2024-02-29

  “Joytech” sergi meýilnamasy 2024 H1
  CMEF (Bahar neşiri) 202411 - 14-nji aprel 2024 Milli konwensiýa we sergi merkezi, Şanhaý, HytaýJoýtech stend NOOK.1.1C17 HONG KONG elektronika ýarmarkasy (Bahar neşiri) 202413- 16 aprel 2024Gong Kong konwensiýa we sergi merkezi, Gonkong, HytaýJoytech Booth NO.5E-C34 Kanton ýarmarkasy (Bahar neşiri) 2024
 • 2024-02-23

  Çyra baýramy we bahar möwsümi üçin saglyk maslahatlary
  Ertir Hytaýyň Täze ýylynyň ahyry bolan Çyra baýramy.Hemmämiz diýen ýaly işe gaýdyp gelýäris we iýmitlenişiň we durmuş endikleriň üýtgemegi bilen möwsümleýin üýtgemeler wagtynda bedeniňize ideg etmelidiris.Möwsümleýin geçiş bilen bedeniň temperaturasynyň üýtgemegine gözegçilik etmek Çyra festiwaly gutarýar
 • 2024-02-19

  Möwsümleýin saglyk maslahatlary |Bu gün ýagyş suwy (ushuşui), baharyň gelmegi bilen çyglylyk gelýär.Bu saglyk maslahatlaryny ýadyňyzda saklaň
  Workagyş suw möwsümine gabat gelýän işe gaýdyp gelen üçünji gün, ofis üsgülewük sesinden doldy.Sowuk we yssy arasynda üýtgäp durýan üýtgäp durýan temperatura, gowşak dem alyş ýollaryna täsir edýär we dem alyş keselleriniň köpelmegine sebäp bolýar.Bu howa e
 • Jemi 26 sahypa Sahypa geçiň
 • Bar
65365  , Wuzhou ýoly, Zhejiang welaýaty, Hangzhou, 311100 , Hytaý

502502  , Şunda ýoly.Zhejiang welaýaty, Hangzhou, 311100 Hytaý
 

SORAGLAR

ÖNÜMLER

BIZI WHATSAPP

Marketewropa bazary: Maýk Tao 
+86 - 15058100500
Aziýa we Afrika bazary: Erik Yu 
+86 - 15958158875
Demirgazyk Amerika bazary: Rebekka Pu 
+86 - 15968179947
Günorta Amerika we Awstraliýa bazary: Freddi Fan 
+86 - 18758131106
 
Awtorlyk hukugy © 2023 Joytech Saglygy goraýyş.Allhli hukuklar goralandyr.   Sahypa kartasy  |Tehnologiýa leadong.com