Please Choose Your Language
öňdebaryjy öndüriji lukmançylyk enjamlary
Öý » Bloglar » Senagat habarlary

Joytech saglygy goraýyş bloglary

 • 2022-10-25

  Gan basyşynyň iň soňky standarty çykdy - Indi 120/80 bolmaly däl, ýöne bolmaly ……
  Adamlaryň iýmit gurluşynyň uly üýtgemeginden bäri iýmit jennetine öwrüldi.Maddy şertler esasynda iýmek isleýän zadyňyz kanagatlandyrylyp bilner.Şol sebäpli ýönekeý iýmit dereje ...
 • 2022-05-17

  Gipertoniýa garşy göreşmek üçin iň oňat uky ýagdaýyny tapyň
  Köpümiz ýokary gan basyşy bilen ýaşaýarys - bu ýerde arteriýa diwarlaryna gaty güýçli nasos berilmese, saglyk problemalaryna sebäp bolup biler. Gipertoniýa diýlip hem bilinýän bu, biri ...
 • 2022-05-13

  Aşaky gan basyşy işleýärmi?
  Medino sanly dermanhanasynyň esasy dermanhanaçysy Giulia Guerrini: 'Gan basyşynyň pes bolmagy ýürek kesellerine we insult töwekgelçiligini azaldyp biljekdigi üçin möhümdir. Aşaky gan basyşy ...
 • 2022-05-10

  Gan basyşyny peseltmek üçin üç içgi
  Bloodokary gan basyşy barada alada edýärsiňizmi?Heartürek-sagdyn içgileri iýmitiňize goşup görüň.Yzygiderli maşklar we akylly iýmit meýilnamasy bilen bilelikde gipertoniýanyň öňüni almaga we gözegçilikde saklamaga kömek edip biler.Ine ...
 • 2022-05-06

  Gan basyşyňyzy dolandyrmak üçin bäş sany ýönekeý ädim
  Gözegçiliksiz ýokary gan basyşy (HBP ýa-da gipertoniýa) ölüme sebäp bolup biler.Bloodokary gan basyşy bilen kesellän bolsaňyz, bu bäş sany ýönekeý ädim ony gözegçilikde saklamaga kömek edip biler: Numuňyzy biliň ...
 • 2022-05-03

  Bloodokary gan basyşyny dolandyrmak üçin edip boljak üýtgeşmeler
  Sessiz ganhor 'bloodokary gan basyşy (HBP, ýa-da gipertoniýa) garşy göreşmek, damarlara ýuwaşlyk bilen zeper ýetirýän we saglyk kynçylyklaryna sebäp bolýan simptomsyz' sessiz ganhor '.Şol wagt ...
 • 2022-04-29

  Erkeklerde ýokary gan basyşyna düşünmek
  Doktor Hatç, gan basyşynyň hemişe üýtgäp durýandygyny we stres bilen ýa-da maşk wagtynda ýokarlanyp biljekdigini belleýär.Barlanylýançaňyz, ýokary gan basyşy diagnozy bolmaz ...
 • 2022-04-28

  Kofein gan basyşyňyzyň gysga, ýöne çalt ýokarlanmagyna sebäp bolup biler
  Kofe aşakdakylardan gorag teklip edip biler: • Parkinson keseli.• 2-nji görnüşli süýji keseli.• Bagyr keseli, şol sanda bagyr keseli.Heartürek agyry we insult.ABŞ-da ortaça ulular ...
 • 2022-04-22

  Içegiňiziň saglygy, gan basyşyňyzy gözegçilikde saklamagy kynlaşdyryp biler
  ABŞ-nyň Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleri (CDC) tassyklaýar, her iki amerikan ulularyndan birine, takmynan 47% -e ýokary gan basyşy (ýa-da gipertoniýa) diagnozy goýuldy.Şol statistika ...
 • 2022-04-19

  Joýtech sizi 131-nji kanton ýarmarkasyna çagyrýar
  131-nji Kanton ýarmarkasy Hytaýyň import we eksport ýarmarkasy 10 günläp onlaýn ýagdaýda dowam edýär.Elektronika, öý enjamlary, maşynlar, sarp ediş harytlary we beýleki 16 kategoriýa gowy ...
 • Jemi 5 sahypa Sahypa geç
 • Bar
65365  , Wuzhou ýoly, Zhejiang welaýaty, Hangzhou, 311100 , Hytaý

502502  , Şunda ýoly.Zhejiang welaýaty, Hangzhou, 311100 Hytaý
 

SORAGLAR

ÖNÜMLER

BIZI WHATSAPP

Marketewropa bazary: Maýk Tao 
+86 - 15058100500
Aziýa we Afrika bazary: Erik Yu 
+86 - 15958158875
Demirgazyk Amerika bazary: Rebekka Pu 
+86 - 15968179947
Günorta Amerika we Awstraliýa bazary: Freddi Fan 
+86 - 18758131106
 
Awtorlyk hukugy © 2023 Joytech Saglygy goraýyş.Allhli hukuklar goralandyr.   Sahypa kartasy  |Tehnologiýa leadong.com