Kompaniýa habarlary

 • Ygtybarly lukmançylyk termometri ajaýyp kömek edip biler
  Iş wagty: 11-18-2022

  Öýde ygtybarly lukmançylyk termometriniň bolmagy ajaýyp kömek edip biler.Biriniň gyzzyrmasynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyk bilmek ukyby, ideg etmek üçin möhüm indiki ädimler barada size zerur maglumatlary berýär.Sanly ýa-da infragyzyl, kontakt we kontakt däl termometrleriň köp görnüşi bar ...Koprak oka»

 • CMEF 2022-de Joytech Booth-a hoş geldiňiz
  Iş wagty: 11-04-2022

  COVID köpçülikleýin çärelere, esasanam dürli sergilere täsir etdi.CMEF geçmişde ýylda iki gezek geçirildi, ýöne şu ýyl diňe bir gezek we Hytaýyň Şençzhenen şäherinde 2022-nji ýylyň 23-26-njy noýabrynda bolar.CMEF 2022-de “Joytech Booth No.” # 15C08 bolar.Biziň öndürýän ähli lukmançylyk enjamlarymyzy görüp bilersiňiz ...Koprak oka»

 • “Joytech Healthcare Co., Ltd.” -iň täze ussahanalary tamamlandy
  Poçta wagty: 08-09-2022

  Geçen ýylyň iýun aýynda “Joytech” täze zawodynyň düýbüni tutmak dabarasy geçirildi.Şu ýylyň 8-nji awgustynda täze zawod guruldy.Bu bagtly günde, ýolbaşçylar täze zawodyň tamamlanmagyny bellemek üçin ýangyn söndürijilerini ýola goýdular.Geçen ýyla ser salanymyzda, epidemiýa gaýtalandy ...Koprak oka»

 • Sagdyn durmuş üçin 20 ýyllyk ýubileý-hil önümleri.
  Poçta wagty: 08-02-2022

  2002-nji ýylda “Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co., Ltd.” döredildi we ilkinji sanly termometrlerimiz we gan basyşy monitorlarymyz işlenip düzüldi we öndürildi.2022-nji ýyla çenli “Sejoy” topary öý lukmançylyk enjamlarynda we POCT önümlerinde köp sanly önüm öndüriji bolup ösdi ...Koprak oka»

 • FIME 2022 Çakylyk - “Sejoy Group Aoth A46” -a hoş geldiňiz
  Poçta wagty: 07-19-2022

  FIME 2022 wagty onlaýn, 11-nji iýul - 2022-nji ýylyň 29-njy awgusty;Göni, 27-29-njy iýul 2022 Onlaýn sergi geçen duşenbe gününden başlaýar we bir hepde geçdi, sergä gatnaşyjylaryň köpüsi onlaýn bezegini tamamlady, käbirleri bolsa ýok.Göni ýaýlym iýul aýynyň ahyrynda ABŞ-nyň Kaliforniýa şäherinde.“Sejoy” göni ýaýlymy A46.Biz ederis ...Koprak oka»

 • Gowy habar, Joytech Medical EUB MDR şahadatnamasy bilen sylaglandy!
  Iş wagty: 04-30-2022

  Joytech Medical, TüVSüD SÜD tarapyndan 2022-nji ýylyň 28-nji aprelinde berlen QB hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasy (MDR) bilen sylaglandy. Şahadatnamanyň çägine sanly termometr, gan basyşynyň monitory, infragyzyl gulak termometri, infragyzyl maňlaý termometri, köp funksiýaly maňlaý termometri, ele degişlidir. ..Koprak oka»

 • Joýtech sizi 131-nji kanton ýarmarkasyna çagyrýar
  Poçta wagty: 04-19-2022

  131-nji Kanton ýarmarkasy Hytaýyň import we eksport ýarmarkasy 10 günläp onlaýn ýagdaýda dowam edýär.Elektronikanyň habaryna görä, öý enjamlary, tehnika, sarp ediş harytlary we beýleki 16 kategoriýa harytlary 50 sergi meýdançasyny, içerki we daşary ýurt sergilerini 25 000-den gowrak gurýar we gurmagy dowam etdirýär ...Koprak oka»

 • JOYTECH T NEWZE AÇYLAN RAZGY GAN BASY MONITORY
  Poçta wagty: 04-06-2022

  Invaziv däl ölçeg üçin niýetlenendir, osilometrik usul bilen ulularyň sistolik, diastolik gan basyşy we ýürek urşy. Enjam öýde ýa-da kliniki ulanmak üçin niýetlenendir.Gan basyşyndan ölçeg maglumatlaryny aňsat geçirmäge mümkinçilik berýän Bluetooth bilen gabat gelýär ...Koprak oka»

 • Döş nasosy näme üçin gerek?
  Iş wagty: 03-18-2022

  Ene süýdi bilen emdirýän bolsaňyz, siziň üçin işleýän nasos tapmak, oýun çalşyp bilersiňiz.Çaganyňyzdan uzakda bir agşam beýan edýäňizmi ýa-da diňe gije-gündiziň dowamynda nasos berýärsiňizmi, size bir zat bar.Näme üçin döş nasosy gerek?Döş nasoslary u ...Koprak oka»

 • Joytech 2022 seriýaly gan basyşy monitory
  Iş wagty: 03-15-2022

  “Joytech 2022” seriýaly gan basyşy monitory DBP-6181 iň ýokary tehnologiýa çipi, ýokary takyklygy, ygtybarlylygy we ygtybarlylygy, amatly işleýşi we ş.m. saglyk önümlerini ilkinji saýlamagyňyzdyr 30 sekunt we bir ...Koprak oka»

 • Halkara aýallar gününi joýtech bilen belläň
  Iş wagty: 03-08-2022

  Mart aýynyň başy, durmuş janlanyp, hemme zat janlananda baharyň gelmegini aňladýar.Bu ajaýyp günde, 8-nji martda Aýal-gyzlar gününi garşy alýarys.Koprak oka»

 • täze işe girizilen gan basyşy monitor DBP-8188
  Iş wagty: 03-04-2022

  Invaziv däl ölçeg üçin niýetlenendir, osilometrik usul bilen ulularyň sistolik, diastolik gan basyşy we ýürek urşy. Enjam öýde ýa-da kliniki ulanmak üçin niýetlenendir.Gan basyşyndan ölçeg maglumatlaryny aňsat geçirmäge mümkinçilik berýän Bluetooth bilen gabat gelýär ...Koprak oka»

12345Indiki>>> Sahypa 1/5
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!