Please Choose Your Language
öňdebaryjy öndüriji lukmançylyk enjamlary
Öý » Habarlar » Gündelik habarlar we sagdyn maslahatlar » Çyra baýramy we bahar möwsümi üçin saglyk maslahatlary

Çyra baýramy we bahar möwsümi üçin saglyk maslahatlary

Görülenler: 0     Awtor: Saýt redaktory Çap ediş wagty: 2024-02-23 Gelip çykyşy: Saýt

Sorag

facebook paýlaşmak düwmesi
twitter paýlaşmak düwmesi
setir paýlaşmak düwmesi
wechat paýlaşmak düwmesi
baglanyşyk paýlaşma düwmesi
iň gysga paýlaşma düwmesi
whatsapp paýlaşmak düwmesi
paýlaşma düwmesi

Ertir Hytaýyň Täze ýylynyň ahyry bolan Çyra baýramy.Hemmämiz diýen ýaly işe gaýdyp gelýäris we iýmitlenişiň we durmuş endikleriň üýtgemegi bilen möwsümleýin üýtgemeler wagtynda bedeniňize ideg etmelidiris.Möwsümleýin geçiş bilen bedeniň temperaturasynyň üýtgemegine gözegçilik etmek

Çyra baýramy Aýyň täze ýyl baýramçylygynyň gutarýandygyny bellänligi sebäpli, howanyň üýtgemegine we bedeniň temperaturasyna edýän täsirine üns bermek zerurdyr.Bedeniň temperaturasyna yzygiderli gözegçilik ediň, esasanam gyşdan bahara geçiş döwründe, üýtgäp durýan temperatura immunitetine täsir edip biler.Gan basyşyny yzarlamak Hytaýyň täze ýylyndan öňki we soňky döwür

Hytaýyň Täze ýyly bilen baglanyşykly baýramçylyk döwründe, stresiň ýokarlanmagy, iýmitlenişiň üýtgemegi we ukynyň kadasyzlygy sebäpli adamlar gan basyşynyň üýtgemegini başdan geçirip bilerler.Gan basyşyna yzygiderli gözegçilik etmek, näsazlyklary ir ýüze çykarmaga we zerur bolsa gyssagly gatyşmaga kömek edip biler.Baharyň beýleki saglyk maslahatlary

Işjeň boluň: Howanyň gyzmagy bilen açyk howada meşgullanyň.Cardürek-damar saglygyny gowulaşdyrmak we keýpiňi ýokarlandyrmak üçin pyýada ýa-da açyk maşklar üçin has uzyn gündiz sagatlaryndan peýdalanyň.


Deňagramly berhiz: Möwsümleýin miwelere we gök önümlere baý deňagramly dietany saklaň.Baharyň geçmegi bilen islendik ýylylyk ýygnanmagyna garşy durmak üçin tebigatda sowadýan iýmitleri goşuň.


Gidratasiýa: Suwsuzlygyň öňüni almak we umumy saglygy goldamak üçin temperaturanyň ýokarlanmagy bilen suwuň kabul edilişini ýokarlandyryň.


Allergiýany dolandyrmak: Bahar pasly köplenç polen allergiýasyny getirýär.Allergiki täsirleri azaltmak üçin antihistaminikleri ulanmak, daşarda maska ​​geýmek we içerdäki gurşawy arassa saklamak ýaly zerur çäreleri görüň.Umytly Täze ýyl arzuw edýärin

Çyra baýramy baýramçylyk möwsüminiň gutarýandygyny bellänsoň, geliň täze ýyly täzelenen optimizm we janlylyk bilen garşy alalyň.Goý, bu ýyl hemmeler üçin saglyk, bagt we abadançylyk bolsun.Springaz möwsüminiň mümkinçiliklerini kabul ediň, durmuşyň ähli ugurlarynda ösüş, ýaşartma we bolçulyk getirsin.


Sagdyn durmuş üçin biziň bilen habarlaşyň

Degişli habarlar

mazmun boş!

Degişli önümler

mazmun boş!

65365  , Wuzhou ýoly, Zhejiang welaýaty, Hangzhou, 311100 , Hytaý

502502  , Şunda ýoly.Zhejiang welaýaty, Hangzhou, 311100 Hytaý
 

SORAGLAR

ÖNÜMLER

BIZI WHATSAPP

Marketewropa bazary: Maýk Tao 
+86 - 15058100500
Aziýa we Afrika bazary: Erik Yu 
+86 - 15958158875
Demirgazyk Amerika bazary: Rebekka Pu 
+86 - 15968179947
Günorta Amerika we Awstraliýa bazary: Freddi Fan 
+86 - 18758131106
 
Awtorlyk hukugy © 2023 Joytech Saglygy goraýyş.Allhli hukuklar goralandyr.   Sahypa kartasy  |Tehnologiýa leadong.com