Please Choose Your Language
öňdebaryjy öndüriji lukmançylyk enjamlary
Öý » Habarlar » Gündelik habarlar we sagdyn maslahatlar » Möwsümleýin saglyk maslahatlary |Bu gün ýagyş suwy (ushuşui), baharyň gelmegi bilen çyglylyk gelýär.Bu saglyk maslahatlaryny ýadyňyzda saklaň

Möwsümleýin saglyk maslahatlary |Bu gün ýagyş suwy (ushuşui), baharyň gelmegi bilen çyglylyk gelýär.Bu saglyk maslahatlaryny ýadyňyzda saklaň

Görülenler: 0     Awtor: Saýt redaktory Çap ediş wagty: 2024-02-19 Gelip çykyşy: Saýt

Sorag

facebook paýlaşmak düwmesi
twitter paýlaşmak düwmesi
setir paýlaşmak düwmesi
wechat paýlaşmak düwmesi
baglanyşyk paýlaşma düwmesi
iň gysga paýlaşma düwmesi
whatsapp paýlaşmak düwmesi
paýlaşma düwmesi

Workagyş suw möwsümine gabat gelýän işe gaýdyp gelen üçünji gün, ofis üsgülewük sesinden doldy.Sowuk we yssy arasynda üýtgäp durýan üýtgäp durýan temperatura, gowşak dem alyş ýollaryna täsir edýär we dem alyş keselleriniň köpelmegine sebäp bolýar.


Bu howa çyglylygyň öňüni almagyň we dalak we aşgazany kadalaşdyrmagyň möhümdigini nygtaýar.


Saglyk we howpsuzlyk üçin çyglylyga gözegçilik

Howanyň gyzmagy bilen ýapyk ýerler çyglylyk meselesini hasam güýçlendirip, çyglylygy başdan geçirip başlaýar.Çygly howa wagtynda lomber we dyz bogun agyrylary, revmatoid artrit, ankiloz spondilit we dürli ýumşak dokumalaryň revmatiki keselleri ýaly alamatlar gaýtalanýar ýa-da erbetleşýär.Çyg sorujylary, suwsuzlandyryjylary ýa-da kondisioner enjamlaryny derrew ulanmak arkaly ýapyk ýerleri gury saklamak, mebelleriň galyndylarynyň we eşikleriniň çygly we sowuk bolmagynyň öňüni alyp biler, bu bolsa keseliň döremegine sebäp bolup biler.Çyglylygyň öňüni almak üçin iýmit önümlerini dogry saklamak hem möhümdir.Iýmitler mümkin boldugyça holodilnikde saklanmalydyr, gury önümler berk möhürlenmelidir we möhürlenen derman önümlerine howpsuz arassalaýjy serişdeleri goşmak maslahat berilýär.


Greagy azaltmak üçin aşgazanyňyzdaky ýüki ýeňilleşdiriň

Rainagyş suw möwsüminde çyglylygyň ýokarlanmagy bilen, ýagly we baý iýmitleriň aşa köp kabul edilmegi içerde we daşarda çyglylygyň durgunlygyna sebäp bolup, dalak, aşgazan we iýmit siňdiriş ulgamynyň bozulmagyna aňsatlyk bilen sebäp bolup biler.Aşgazan-içege dümewi, iýmit siňdiriş, gastrit we enterit ýaly ýagdaýlar has köp ýüze çykýar.Köplenç bilelikde nahar iýýän dostlar gök önümleri köp iýmäge we ýagly iýmitleri azaltmaga üns bermelidirler.Nahardan soň naharlanmakdan saklanmaly we agyr nahardan soň arpa çaýyny, Pu'er çaýyny ýa-da ösümlik çaýyny içmek maslahat berilýär we dalaklary güýçlendirýär.Ondan soňky naharlar ýa-da ertesi gün naharlary iýmit siňdiriş ulgamynyň dynç almagyna we sazlanmagyna ýol açmaly, şeýlelik bilen janlylygy dikeltmeli.


Dalak we kömek siňdirişini kadalaşdyrmak üçin garyn massa .y

Rainagyş suw möwsüminde adamlar içerde galmaga meýilli we fiziki işjeňlik peselende, işdä peselip, aşgazan-içege oňaýsyzlygyna sebäp bolup biler.Abdomönekeý garyn massaagey dalak we aşgazany güýçlendirip, iýmit siňdirişe kömek edip, alamatlary ýeňilleşdirip biler.Bu usul dürli ýaşdaky we jynsdaky adamlar üçin amatlydyr.Muny nädip etmeli: Olary gyzdyrmak üçin elleriňizi bir-birine sürtüň, soňra eliňizi ýapyň we göwresiňiziň merkezi hökmünde garnyňyza goýuň.Içerden 36 aýlaw üçin sagat diliniň ugruna massaage ediň, soň bolsa ýatyň ýa-da dik duruň, daşyndan sagat tersine tersine 36 gezek massaage ediň.Muny nahardan ýarym sagat soň, irden oýanandan ýa-da ýatmazdan ozal etmek maslahat berilýär.Garyn massaagey aşgazan-içege keselleriniň öňüni almak we bejermek üçin ýönekeý we täsirli bolup, gündelik saglyk düzgünlerine girizilip bilner.


Bu möwsümde, eýýäm sowuklama duçar bolanlar üçin ilkinji etmeli zat, alamatlaryny dialektiki taýdan tapawutlandyrmak, soňra bolsa berhiz bejergisi arkaly çözmek:

Kimdir biriniň burny açyk akýan, sowuga duýgurlygy we ak flegmany üsgürýän bolsa, sowuk şemalyň täsirinden soň sowuklama reaksiýasyna meňzeýär.Şonuň üçin bu döwürde sowuklygy ýok etmek üçin zynjyr çorbasy ýaly gödek we ýyly iýmitleri iýip, ýeli we sowuklygy ýok etmek möhümdir;burnuň akmagy sary bolsa, ýokary gyzzyrma we üsgülewük bilen ýüze çykýan bolsa, yssy reaksiýa meňzeýär, şonuň üçin ýylylygy azaltmak üçin narpyz suwy ýa-da gök çaý ýaly sowadyjy iýmitleri iýmek maslahat berilýär.


Synag statistikalaryna görä, sowuklamalaryň 95% -i bakteriýa däl-de, wiruslydyr.Häzirki lukmançylyk bilimlerine esaslanyp, adaty Hytaý lukmançylygynda ýa-da Günbatar lukmançylygynda wiruslary gönüden-göni öldürip biljek täsirli dermanlar entek tapylmady.Başga bir söz bilen aýdanyňda, derman kabul etseňizem, kabul etmeseňizem, adatça sagalmak üçin bir hepde töweregi wagt gerek.


Sowuk bolsaňyz, çalt dikelmegini arzuw edýärin!


Sagdyn durmuş üçin biziň bilen habarlaşyň

Degişli habarlar

mazmun boş!

Degişli önümler

mazmun boş!

65365  , Wuzhou ýoly, Zhejiang welaýaty, Hangzhou, 311100 , Hytaý

502502  , Şunda ýoly.Zhejiang welaýaty, Hangzhou, 311100 Hytaý
 

SORAGLAR

ÖNÜMLER

BIZI WHATSAPP

Marketewropa bazary: Maýk Tao 
+86 - 15058100500
Aziýa we Afrika bazary: Erik Yu 
+86 - 15958158875
Demirgazyk Amerika bazary: Rebekka Pu 
+86 - 15968179947
Günorta Amerika we Awstraliýa bazary: Freddi Fan 
+86 - 18758131106
 
Awtorlyk hukugy © 2023 Joytech Saglygy goraýyş.Allhli hukuklar goralandyr.   Sahypa kartasy  |Tehnologiýa leadong.com